Εκσυγχρονισμός των θεσμών και του κράτους

Ήταν προεκλογική μου θέση ότι χρειαζόμαστε ένα νέο μοντέλο κράτους που να ανταποκρίνεται στη νέα εποχή.  Σήμερα, ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, που έχει την ευθύνη για την ανασύνταξη της οικονομίας και την επανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς την πολιτική, διαπιστώνω πως όχι μόνο χρειάζεται, αλλά επιβάλλεται ανασυγκρότηση και εκσυγχρονισμός του κράτους, όπως εξίσου επιβάλλεται η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς αλλά πολύ περισσότερο της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των πολιτών στους πολιτικούς.

Έννοιες, όπως η αξιοκρατία, η χρηστή διοίκηση, η ευθύνη των πολιτικών, οι υποχρεώσεις του κράτους προς τους πολίτες του, που παρέμεναν μέχρι πρόσφατα κενές περιεχομένου διακηρύξεις, σήμερα, λόγω και των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης, αποτελούν εθνική αναγκαιότητα.

Οι παθογένειες που έχουν σωρευθεί τα τελευταία 50 χρόνια, και για τις οποίες όλοι έχουμε ευθύνη,  όχι μόνο συμβάλουν στη στασιμότητα αλλά προάγουν και πολλαπλασιάζουν τα προβλήματα. Προάγουν την γραφειοκρατία και την αδιαφάνεια. Οδηγούν στην καταστρατήγηση των κανόνων χρηστής διοίκησης, στην αναξιοκρατία, στη διαπλοκή και στη διαφθορά. Έχουν δημιουργήσει ένα κράτος που αντί να εξυπηρετεί τον πολίτη τον ταλαιπωρεί. Που παρά το υψηλό κόστος συντήρησης του δεν μπορεί να παρέχει το εύρος και την ποιότητα υπηρεσιών που θα έπρεπε να προσφέρει ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος.

Μέρος της δίκαιης κριτικής των πολιτών προς τους πολιτικούς είναι πως δεν είναι ειλικρινείς με το λαό και ότι ξεχνούν τις υποσχέσεις τους μόλις εκπληρώσουν τους εκλογικούς τους στόχους. Με τις σημερινές εξαγγελίες, αλλά και τα όποια άλλα μέτρα θα ληφθούν στην πορεία θέλω όχι μόνο  να διαψεύσω τον κανόνα, αλλά και να υλοποιήσω κάθε προεκλογική δέσμευση που ανέλαβα.

Θέλω να διαψεύσω ακόμα όσους επικαλούμενοι τις αποφάσεις του Eurogroup μου αποδίδουν αθέτηση προεκλογικών δεσμεύσεων. Κατανοώ την κριτική που δέχομαι, αλλά και την ίδια ώρα καλώ όλους να αναλογιστούν κάτω από ποιες συνθήκες ένας ηγέτης προ του διλήμματος να φανεί αρεστός επιλέγει να πάρει δυσάρεστες  αλλά ωφέλιμες για την πατρίδα αποφάσεις.

Αυτό που θέλω να διαβεβαιώσω τους πολίτες είναι η αποφασιστικότητα τόσο του ιδίου, όσο και της κυβέρνησής μου να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες της κοινωνίας  για ένα νέο τολμηρό ξεκίνημα.

Μέσα στις πιεστικές συνθήκες που βιώνουμε από την πρώτη μέρα ανάληψης της εξουσίας, δεν παραλείψαμε να επικεντρώσουμε την προσοχή μας και σε όλους τους άλλους τομείς πολιτικής, όπως αποτυπώνονται στο προεκλογικό μας πρόγραμμα.

Οι σημερινές εξαγγελίες αποτελούν προτάσεις που έχουν αποτυπωθεί σε νομοσχέδια ή αποτέλεσαν το αντικείμενο αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου.  

Θεωρώ σαν μεγίστη προτεραιότητα στην προσπάθεια ανασυγκρότησης και εκσυγχρονισμού την πολιτική ευθύνη και λογοδοσία όσων εκλέγονται ή αναλαμβάνουν δημόσια αξιώματα.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

1.   Με πρόταση τροποποίησης του Συντάγματος καθορίζονται επακριβώς και διευρύνονται τα αδικήματα για τα οποία ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να διωχθεί ποινικώς.

2.   Με συνταγματική τροποποίηση διασφαλίζεται η πλήρης ελευθερία λόγου και η ελευθέρα άσκησης του δικαιώματος ψήφου των βουλευτών κατά την ενάσκηση των νομοθετικών τους καθηκόντων. Αίρεται όμως, η ασυλία τους για όλες τις μορφές αδικημάτων.

3.   Ρυθμίζονται νομοθετικά οι ποινικές και αστικές ευθύνες των υπουργών και ανεξαρτήτων αξιωματούχων για πράξεις ή παραλήψεις τους κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους.

4.   Διευρύνεται ο κατάλογος των ελεγχομένων αξιωματούχων  και με συνταγματική τροποποίηση, υποχρεούνται όπως δημοσιοποιούν τα περιουσιακά τους στοιχεία (πόθεν έσχες) σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα.

5.   Προς το σκοπό ελέγχου της ορθότητας των δηλώσεων, συστήνεται Ειδική Επιτροπή από ελεγκτές, οι οποίοι εάν διαπιστώσουν παραβιάσεις των κανόνων χρηστής διοίκησης ή αναλήθειες στις δηλώσεις θα δημοσιοποιούν σχετική Έκθεση.

6.   Ψηφίστηκε από τη Βουλή σε νόμο πρόταση της Κυβέρνησης ώστε τα ομόφωνα ευρήματα των ερευνητικών επιτροπών να είναι δεσμευτικά για τον υπό διερεύνηση πολιτειακό αξιωματούχο. Δεν είναι αρκετή δηλαδή η δήλωση ότι «αναλαμβάνω τις πολιτικές μου ευθύνες».

7.   Με άλλη πρόταση της Κυβέρνησης, η οποία έγινε αποδεχτή από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, παρέχεται πλέον η δυνατότητα και στο Γενικό Εισαγγελέα, πέραν του Υπουργικού Συμβουλίου, να διορίζει ποινικούς ανακριτές.

Εισαγωγή κανόνων χρηστής διοίκησης και  πάταξη της διαφθοράς.

Συναφή με τα πιο πάνω, είναι και θέματα που αφορούν  κανόνες χρηστής  διοίκησης και διαφάνειας, και προς τούτο αποφασίστηκε:

  1. Την καθιέρωση της υποχρέωσης, όπως οι αποφάσεις της όποιας Αρχής του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατακυρώνει προσφορές, όχι μόνο να είναι πλήρως αιτιολογημένες αλλά και να δημοσιοποιούνται.
  2. Συστήνεται Επιτροπή Ελέγχου κατά Υπουργείο προς παρακολούθηση και υλοποίηση των καταγγελιών ή των παρατηρήσεων που καταγράφονται στην Ετήσια Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.
  3. Με τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας καθορίζεται η υποχρέωση των ελεγχομένων Υπουργείων και Οργανισμών του δημόσιου και ημιδημόσιου τομέα, όπως με την κατάθεση των ετήσιων προϋπολογισμών τους, να κατατίθεται στη Βουλή και λεπτομερής έκθεση συμμόρφωσης και εφαρμογής των καταγγελιών ή παρατηρήσεων της ελεγκτικής υπηρεσίας. Αντίστοιχα μέτρα θα εφαρμοστούν και στους Δήμους και στις Κοινότητες, οι οποίοι οφείλουν να συμμορφώνονται στις υποδείξεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα λαμβάνονται μέτρα εναντίον τους.
  4. Με τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας καθίσταται υποχρεωτική η τήρηση λεπτομερών πρακτικών των συνεδριάσεων κάθε Αρχής ή Οργάνου του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα που λαμβάνει διοικητικές αποφάσεις. Οι αποφάσεις θα δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα κάθε Αρχής ή Οργάνου έτσι ώστε να παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου από τους πολίτες. Εξαιρούνται της ως άνω υποχρέωσης, αποφάσεις που αφορούν ζητήματα εθνικής ασφάλειας, άμυνας, διεθνών σχέσεων, οι οποίες έχουν εμπιστευτικά χαρακτήρα ή αφορούν προσωπικά δεδομένα.
  5. Τροποποιείται ο νόμος που αφορά τις αρμοδιότητες της Επιτρόπου Διοικήσεως και ενισχύεται ο ρόλος της, με την παραχώρηση δυνατότητας διαμεσολάβησης με τις αρμόδιες υπηρεσίες με σκοπό τη συμμόρφωση τους στις διαπιστώσεις της υπηρεσίας. Την ίδια ώρα παρέχεται η δυνατότητα στην Επίτροπο, σε περίπτωση άρνησης συμμόρφωσης από πλευράς αρμόδιου οργάνου,  να υποβάλει έκθεση στο Υπουργικό Συμβούλιο και να δημοσιοποιήσει το περιεχόμενο της.
  6. Καθορίζονται οι αστικές και ποινικές ευθύνες των λειτουργών του δημοσίου για ζημιές που προκαλούνται από ασύγγνωστη αμέλεια ή δόλιες συμπεριφορές που συνιστούν διαπλοκή ή παραβίαση των Νόμων της Πολιτείας.

Πάταξη της διαπλοκής και των κατεστημένων

Προκειμένου να συμβάλουμε στην ανανέωση της πολίτικης ζωής και να πατάξουμε κάθε φαινόμενο διαπλοκής που συχνά δημιουργείται μέσα από τη μακρά παραμονή σʼ ένα αξίωμα, αποφασίστηκε όπως:

Με τροποποίηση των προνοιών της συντάγματος και της σχετικής νομοθεσίας:

  1. Αποτελεί κώλυμα για την επαναδιεκδίκηση εκλογής στο αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας η παραμονή του στο αξίωμα για πέραν των δύο συνεχόμενων θητειών. Το ίδιο κώλυμα ισχύει για όσους εκλελεγμένους ασκούν εκτελεστική εξουσία όπως Δημάρχους και Κοινοτάρχες.
  2. Με τις ίδιες πιο πάνω νομοθετικές ρυθμίσεις περιορίζεται η θητεία των βουλευτών, δημοτικών και κοινοτικών συμβούλων σε τρεις συνεχόμενες θητείες.

Αξιοκρατία ισοπολιτεία

Μια από τις παθογένειες του πολιτικού συστήματος που συνέβαλε στην απαξίωση των πολιτών προς τους πολιτικούς, είναι η αναξιοπιστία στο σύστημα πρόσληψης προαγωγής και γενικότερα αξιοποίησης των λειτουργών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Θα ήταν πραγματικά έλλειψη σεβασμού προς τους πολίτες αν αρνούμαστε τα όσα επισώρευσε η παρέμβαση των κομμάτων, στα όσα σήμερα μέσα και από την οικονομική κρίση αναδεικνύουν το πόσο ζημιογόνα υπήρξε η δημιουργία ενός υπερτροφικού δημόσιου τομέα με βάση μάλιστα, όχι την αξία, αλλά τη σχέση, και στην ουσία εξάρτηση των διοριζομένων από τους εκάστοτε κυβερνώντες και τα κόμματα που τους στήριζαν.

Προς πάταξη αυτού του φαινομένου, έχουμε αποφασίσει, τη θεσμοθέτηση αυστηρών κριτηρίων που θα διασφαλίζουν τη προτεραιότητα στην αξία, και όχι στην κομματική πρόσβαση.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, από τούδε, θα ισχύουν τα ακόλουθα:

  1. Για τη πλήρωση της όποιας μόνιμης θέσης στο δημόσιο ή τον ημιδημόσιο τομέα, θα λαμβάνεται υπόψη:

-       ο βαθμός επιτυχίας στις γραπτές εξετάσεις, οι οποίες θα πρέπει να διασφαλίζουν την ανωνυμία του εξεταζομένου

-       τα ακαδημαϊκά προσόντα και οι σχετικοί τίτλοι σπουδών

-       η πείρα και τα επαγγελματικά προσόντα.

-       Το σημαντικότερο: Μειώνεται κάθετα η βαρύτητα που προσδίδεται στην προφορική εξέταση.

 2. Εις όλες τις άλλες περιπτώσεις πρόσληψης θα τηρούνται με αυστηρότητα τα υφιστάμενα κριτήρια.

3. Καθορίζονται αυστηρά κριτήρια στην επιλογή των προσώπων που θα διορίζονται στις νευραλγικές Επιτροπές Διορισμών και Προαγωγών (ΕΔΥ, ΕΕΥ και Επιτροπή διορισμού και προαγωγών για ημικρατικούς οργανισμούς). Για σκοπούς αξιοπιστίας και διαφάνειας, θα προηγείται του διορισμού η δημόσια ακρόαση των υποψηφίων στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

4. Υποχρεωτική γνωστοποίηση από τις διορίζουσες αρχές του δημόσιου και ημιδημόσιου τομέα  προς τον κάθε επηρεαζόμενο, ύστερα από αίτηση του,  πλήρους και αιτιολογημένης απόφασης που τον αφορά δυσμενώς.

5. Προς ενίσχυση του δικαιώματος του πολίτη για έλεγχο της διοίκησης, του παρέχεται το δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα δημόσια έγγραφα με εξαίρεση αυτά που επηρεάζουν την εθνική ασφάλεια, την άμυνα, τις διεθνείς σχέσεις που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα και όσα αφορούν προσωπικά δεδομένα.

6. Η δημιουργία ανεξάρτητης επιτροπής προσλήψεων και προαγωγών για το σύνολο των ημικρατικών οργανισμών, από άτομα εγνωσμένου κύρους, κατʼ αναλογία των όσων ισχύουν γα την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας και την Εκπαιδευτική Υπηρεσία.

7. Κατʼ αυτό τον τρόπο, τα Διοικητικά Συμβούλια των ημικρατικών οργανισμών θα απαλλαγούν της ευθύνης πρόσληψης και προαγωγών, και κατά συνέπεια οι διοικητικοί σύμβουλοι θα επιλέγονται από άτομα εγνωσμένου κύρους και προσόντων, που συνάδουν με την επαγγελματική διαχείριση των οργανισμών, και όχι με βάση τις πολιτικές τους προσβάσεις ή πεποιθήσεις.

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης

Για να μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε στις δύσκολές συνθήκες θα πρέπει το κράτος μας να ανασυγκροτηθεί, να μεταρρυθμιστεί και να εκσυγχρονιστεί. Η μεταρρύθμιση του κράτους ήταν προεκλογική μου δέσμευση και παραμένει μετεκλογική μου υποχρέωση.

Από την πρώτη μέρα σχηματισμού της νέας κυβέρνησης διορίσαμε την Επίτροπο Μεταρρύθμισης της Δημόσιας Υπηρεσίας, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας, ώστε αυτή να μπορεί να αντεπεξέλθει στις σύγχρονες απαιτήσεις και να φέρει τις κρατικές υπηρεσίες, πιο κοντά στον πολίτη.

Η Επίτροπος εντός 3 μηνών θα καταρτίσει Σχέδιο Δράσης, με συγκεκριμένες εισηγήσεις για τη μεταρρύθμιση του Δημόσιου τομέα, με όρους εντολής, οι οποίοι μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν:

i. Aπλοποίηση δομών και διαδικασιών που ακολουθούνται στο δημόσιο τομέα

ii. Ενίσχυση, συνένωση ή και κατάργηση υπηρεσιών

iii. Εκσυγχρονισμό του συστήματος αξιολόγησης των δημόσιων λειτουργών

iv. Χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων και εισαγωγή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

v. Ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, για αποτελεσματικότερη επίτευξη των στόχων του Δημοσίου

vi. Συνέργεια Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα

vii. Βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη

viii. Μείωση Λειτουργικών Εξόδων Δημόσιας Υπηρεσίας

ix. Υιοθέτηση Κώδικα Δεοντολογίας για θέματα διαφάνειας

x. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του όλου Σχεδίου Δράσης που δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον Δεκέμβριο του 2013.

Ενόψει του ότι βρίσκεται υπό εξέλιξη, η όλη διαδικασία καταρτισμού του Σχεδίου Δράσης, μέσα και από διάλογο με τους αρμόδιους φορείς, θα επανέλθω εντός της ταχθείσας προθεσμίας με πλήρες και ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Εκσυγχρονισμού και Μεταρρύθμισης της Δημόσιας Υπηρεσίας.

1.Μέσα στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας με νομοσχέδιο που θα παραπεμφθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων:

-       Ρυθμίζεται ανά υπουργείο ο καθορισμός στόχων και η παρακολούθηση της υλοποίησης τους

-       Καθορίζονται οι δείκτες μέτρησης της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών

-       Καθορίζονται μέθοδοι βελτίωσης των διοικητικών διαδικασιών και απλούστευσης του τρόπου έκδοσης αποφάσεων

 

2. Με άλλο νομοσχέδιο, θεσμοθετείται η υποχρέωση όπως οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου καταρτίζουν και υποβάλλουν στο Υπουργικό Συμβούλιο, στρατηγικό και επιχειρησιακό Σχέδιο, το οποίο θα πρέπει να είναι συμβατό με την αντίστοιχη κυβερνητική πολιτική. Το ίδιο νομοσχέδιο ρυθμίζει τις αρμοδιότητες και τα  καθήκοντα των μελών των Δ.Σ. των Οργανισμών, ενώ παράλληλα  καθορίζει και τις αστικές και ποινικές τους ευθύνες.

 

3. Για την αποτελεσματικότερη και ομαλότερη λειτουργία του κράτους εντάσσεται και η πρόταση μας για τη δημιουργία αριθμού Υφυπουργείων. Το σχετικό νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων με πλήρως αιτιολογημένη έκθεση.

 

ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Η ανασυγκρότηση και ο εκσυγχρονισμός ενός κράτους προϋποθέτουν, πέραν των άλλων, και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση πολιτικής. Για τον πιο πάνω σκοπό έχουμε αποφασίσει την εισαγωγή ενός θεσμικού μέτρου που ενισχύει την άμεση δημοκρατία και τους δημοκρατικούς θεσμούς.

Με τη νομοθετική ρύθμιση που προτείνουμε δίνεται η δυνατότητα στους ίδιους τους πολίτες είτε σε ομάδες πολιτών, να ζητούν τη θεσμοθέτηση προτάσεων για θέματα ειδικότερου ή ευρύτερου ενδιαφέροντος.

Απαραίτητη προϋπόθεση όπως εντός τακτής προθεσμίας συλλέγουν τουλάχιστον 10.000 δηλώσεις υποστήριξης προς τη συγκεκριμένη πρόταση.

 Αφού ελεγχθούν και επαληθευτούν οι υπογραφές, η πρόταση παραπέμπεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία εντός και πάλι τακτής προθεσμίας, αποφασίζει για την αποδοχή ή απόρριψη της. Σε περίπτωση που η πρόταση ενέχει το στοιχείο της αντισυνταγματικότητας, λόγω επιβάρυνσης του κρατικού προϋπολογισμού, η Βουλή παραπέμπει την πρόταση στην Κυβέρνηση η οποία σε καθορισμένο χρόνο είτε την αποδέχεται είτε αιτιολογημένα την απορρίπτει.

1. Καθιερώνεται η αυτόματη εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους.

2. Αποποινικοποιείται οριστικά και αμετάκλητα η υποχρέωση των πολιτών να συμμετέχουν στις εκλογές

3. Στόχος της κυβέρνησης παραμένει, εάν προς τούτο συναινούν και οι πολιτικές δυνάμεις, η εισαγωγή του θεσμού της οριζόντιας ψήφου και η υιοθέτηση της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

Αποκατάσταση του αισθήματος δικαίου και ταχεία απονομή της δικαιοσύνης

Ένα εξίσου σημαντικό σ΄ ένα σύγχρονο κράτος, δεν είναι μόνο η διαφύλαξη του δικαιώματος των πολιτών να απολαμβάνουν έννομη προστασία, αλλά και η υποχρέωση του κράτους να σέβεται τις εν λόγω Αποφάσεις.

Όπως εξίσου σημαντικό σε μια ευνομούμενη πολιτεία είναι η ταχύτητα απόδοσης της δικαιοσύνης.

Για τον πιο πάνω σκοπό αποφασίστηκε:

1.   Η σύσταση Διοικητικών Δικαστηρίων που θα αποσυμφορήσουν σημαντικά το φόρτο εργασίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ενώ ταυτόχρονα, θα επιταχύνουν την εκδίκαση προσφυγών κατά διοικητικών πράξεων του δημοσίου.

2.   Προς τον σκοπό της ταχύτερης απονομής δικαιοσύνης, ενισχύονται τμήματα της πρωτοβάθμιας δικαιοδοσίας.

3.   Όπως έχει ήδη εξαγγελθεί, καθιδρύεται Διαιτητικό Δικαστήριο για την εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν τους κατόχους αξιογράφων και ομολόγων.

4.   Εντός Μαΐου θα λειτουργήσει ο θεσμός του Τραπεζικού Διαμεσολαβητή που θα αποσυμφορήσει σε μεγάλο βαθμό, για υποθέσεις που υπό άλλες συνθήκες θα απασχολούσαν τα Δικαστήρια Πρωτοβάθμιας δικαιοδοσίας και έτσι θα έχουμε την ταχύτερη ρύθμιση του θέματος είτε επιμήκυνσης των δανείων είτε αναδιάρθρωσης ευρύτερων των υποχρεώσεων των πολιτών προς τις τράπεζες.

5.   Την υποχρέωση του κράτους να συμμορφώνεται πλήρως με τις ακυρωτικές αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων εφόσον αυτές αφορούν την ουσία της προσφυγής

Κατά την εξαγγελία της πρώτης δέσμης μέτρων για την οικονομία αυτό που ελέχθη από πολλούς είναι αν και πότε θα υλοποιηθούν. Κατανοώ τις ανησυχίες τόσο των πολιτών όσο και των ΜΜΕ. Δεν ευθύνονται αν μας αμφισβητούν. Ούτε και τυχαία βεβαίως είναι η απώλεια της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τις εξαγγελίες των πολιτικών.

Αυτός ήταν και ο λόγος που με οδήγησε να επιλέξω ως προτεραιότητα για τον εκσυγχρονισμό του κράτους την υποχρέωση λογοδοσίας των πολιτικών κατά συγκεκριμένο τρόπο.

Είμαι της άποψης πως αποφάσεις που λαμβάνονται ή πολιτικές που εξαγγέλλονται χωρίς χρονοδιάγραμμα υλοποίησης εξουδετερώνουν εν τη ουσία την υποχρέωση λογοδοσίας.

Γιʼ αυτό και έχει καθοριστεί ως χρόνος ετοιμασίας όλων των προτάσεων μας, οι οποίες δεν έχουν μορφοποιηθεί σε νομοσχέδια, η ολοκλήρωση τους με την παραπομπή του συνόλου των νομοθετικών προτάσεων στη Βουλή των Αντιπρόσωπων το αργότερο μέχρι τις 15 Ιουνίου, πριν δηλαδή τη συμπλήρωση 90 ημερών από την ανάληψη της Διακυβέρνησης.

Είναι πέρα από πρόδηλο πως τα μέτρα που σήμερα εξαγγέλλονται θα αρχίσουν να εφαρμόζονται αμέσως μετά την υιοθέτηση τους από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και συνεπώς, αυτοδεσμεύουν την Κυβέρνηση να υλοποιήσει τάχιστα όσα αφορούν την ανασυγκρότηση του κράτους τον εκσυγχρονισμό της πολιτικής ζωής και την προστασία του κάθε πολίτη.

Για την εφαρμογή των μέτρων, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε στη συνεδρία του της 24ης Απριλίου τη σύσταση Μηχανισμού Παρακολούθησης της υλοποίησης των αποφάσεων και του προγράμματος της Κυβέρνησης, με υποχρέωση την υποβολή μηναίων εκθέσεων προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Να σημειωθεί πως ο Μηχανισμός έχει συσταθεί και άρχισε ήδη τη λειτουργία του.

Θεωρώ πως η ανάγκη για ένα νέο μοντέλο κράτους είναι και η επιθυμία του συνόλου των πολιτικών δυνάμεων, γιʼ αυτό και τις καλώ όπως δώσουν προτεραιότητα στην εξέταση των νομοσχεδίων, και μέσα και από δικές τους παρεμβάσεις να συνδιαμορφώσουμε το σύγχρονο κράτος που χρωστούμε στους συμπολίτες μας.